Quạt tản nhiệt cpu laptop Lenovo

– Hàng mới 100%. Bảo hành 3 tháng

#quạttảnnhiệtcpulaptoplenovo #quạt_tản_nhiệt_cpu_laptop_lenovo #quattannhietcpulaptoplenovo #quat_tan_nhiet_cpu_laptop_lenovo #fantảnnhiệtcpulaptoplenovo #fan_tản_nhiệt_cpu_laptop_lenovo #fantannhietcpulaptoplenovo #fan_tan_nhiet_cpu_laptop_lenovo #quạttảnnhiệtlaptop #quạt_tản_nhiệt_laptop #quattannhietlaptop #quat_tan_nhiet_laptop #fantảnnhiệtlaptop #fan_tản_nhiệt_laptop #fantannhietlaptop #fan_tan_nhiet_laptop #quạtcpulaptop #quạt_cpu_laptop #quatcpulaptop #quat_cpu_laptop #fancpulaptop #fan_cpu_laptop #quạtlaptop #quạt_laptop #quatlaptop #quat_laptop #fanlaptop #fan_laptop

Linh Kiện: 0939.801.177