Quạt tản nhiệt cpu laptop Asus

– Hàng mới 100%. Bảo hành 3 tháng

#quạttảnnhiệtcpulaptopasus #quạt_tản_nhiệt_cpu_laptop_asus #quattannhietcpulaptopasus #quat_tan_nhiet_cpu_laptop_asus
#fantảnnhiệtcpulaptopasus #fan_tản_nhiệt_cpu_laptop_asus #fantannhietcpulaptopasus #fan_tan_nhiet_cpu_laptop_asus
#quạttảnnhiệtlaptop #quạt_tản_nhiệt_laptop #quattannhietlaptop #quat_tan_nhiet_laptop #fantảnnhiệtlaptop #fan_tản_nhiệt_laptop
#fantannhietlaptop #fan_tan_nhiet_laptop #quạtcpulaptop #quạt_cpu_laptop #quatcpulaptop #quat_cpu_laptop #fancpulaptop
#fan_cpu_laptop #quạtlaptop #quạt_laptop #quatlaptop #quat_laptop #fanlaptop #fan_laptop

Linh Kiện: 0939.801.177