Quạt tản nhiệt cpu laptop Samsung

– Hàng mới 100%. Bảo hành 3 tháng

#quạttảnnhiệtcpulaptopsamsung #quạt_tản_nhiệt_cpu_laptop_samsung #quattannhietcpulaptopsamsung #quat_tan_nhiet_cpu_laptop_samsung #fantảnnhiệtcpulaptopsamsung #fan_tản_nhiệt_cpu_laptop_samsung #fantannhietcpulaptopsamsung #fan_tan_nhiet_cpu_laptop_samsung #quạttảnnhiệtlaptop #quạt_tản_nhiệt_laptop #quattannhietlaptop #quat_tan_nhiet_laptop #fantảnnhiệtlaptop #fan_tản_nhiệt_laptop #fantannhietlaptop #fan_tan_nhiet_laptop
#quạtcpulaptop #quạt_cpu_laptop #quatcpulaptop #quat_cpu_laptop #fancpulaptop #fan_cpu_laptop #quạtlaptop #quạt_laptop
#quatlaptop #quat_laptop #fanlaptop #fan_laptop

Linh Kiện: 0939.801.177